จากรากฐานความสำเร็จของ “โรงเรียนกวดวิชาบ้านวิชากร” ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งเเต่ปี 2539 และโรงเรียนในเครือ “คิดเป็น Group” 

         ในวันนี้ โรงเรียนกวดวิชา  จึงได้ถือกำเนิดขึ้น จากความพยายามที่จะเพิ่มพูนศักยภาพทางการเรียนของนักเรียนในหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา ภายใต้แนวการสอนผสมผสาน ที่ออกแบบสำหรับนักเรียนแต่ละคนโดยเฉพาะ ดังปรัชญาที่ว่า

เราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนหนึ่งบุตรหลานของเราเอง

 เราจะอบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่าน ด้วยจิตวิญญาณครู

 

       โรงเรียนกวดวิชา  หลักสูตรนานาชาติ และสองภาษา มีรูปแบบการเรียนการสอนให้น้องๆ เลือกถึง 5 รูปแบบ ทั้งการเรียนแบบตัวต่อตัว การเรียนแบบกลุ่มเพื่อเพิ่มเกรด และสอบเข้า การเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และคอร์สภาษาต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เเต่ละห้องมีนักเรียนจำนวน 1-8 คน เพื่อการดูแลใกล้ชิดมากกว่า และออกเเบบเนื้อหาการสอนตามหลักสูตรในโรงเรียนของผู้เรียน

 

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  นายเศรษฐกานต์ ชวนไชยะกูล

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  รร.สวนกุหลาบ โครงการความเป็นเลิศ ได้ในปี 2555
  ด.ช.พศวัต เอกจริยกร

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  คณะเศรษฐศาสตร์(นานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นายวชรวิช รามอินทรา

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  รร.สตรีวิทยา ได้ในปี 2555
  ด.ญ.พิมพ์มาดา บุญเชิดชัยยันต์
  ด.ญ.ธนัญญา ประกายวัชระ
  ด.ญ.กัลยกร เอื้อรัชชานนท์

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  รร.โพธิสารพิทยากร ได้ในปี 2555
  นายนรินทร ทรัพย์ขจรศิริ
  น.ส.จิรัชญา ก่อเกียรติคุณ

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  รร.วัดนายโรง MEP ได้ในปี 2555
  ด.ญ.สุพิชชา นันชนะ
  ด.ญ.เสาวภาคย์ ขุนเณร

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ในปี 2555
  นายสรวิศ คำตุ่น

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ป.1
  รร.เลิศหล้าได้ในปี 2555
  ด.ช.เอกพงษ์ อ่อนละมุน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  รร.เตรียมอุดมศึกษา ได้ในปี 2555
  น.ส.อภิสมา อารีปกรณ์
  นายวงศกร เหล่าปราณ
  น.ส.นัทธมน ทองชิว

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  คณะFOOD SCIENCE มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  น.ส.จุฑาภรณ์ จิระสัตยาภรณ์

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  น.ส.อติภา สุวรรณมาฆะ

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  นายเศรษฐกานต์ ชวนไชยะกูล
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  รร.วัดนายโรง EP ได้ในปี 2555
  ด.ญ.ณัฐณิชา อมรเวชรัตน์
  ด.ญ.เบญญาภา ตันติศิริกุล
  ด.ญ.กัลยากร เอื้อรัชชานนท์

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  รร.สาธิตสวนสุนันทา โครงการความเป็นเลิศทางภาษา ได้ในปี 2555
  ด.ช.ชานน การุณรังสีวงศ์
  ด.ญ.ชุติมน ลิ้มกอปไพบูรณ์

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  รร.โพธิสารพิทยากร EP ได้ในปี 2555
  ด.ญ.อรณี ธวัชผ่องศรี
  ด.ช.ค้ำชูพงส์ เจริญสุข
  ด.ญ.กัญญากร จอกทอง

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ป.1
  รร.เซนต์โยเซฟ คอนแวนต์ได้ในปี 2555
  ด.ญ.อรจิรา มินตรา
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  รร.ทวีธาภิเศก โครงการความเป็นเลิศ ได้ในปี 2555
  นายวงศกร เหล่าปราณ

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  รร.ทวีธาภิเสก ได้ในปี 2555
  นายศักดิ์โชติ เอื้อธาดา
  นายพนาภาศ โสมกุล
  นายวงศกร เหล่าปราณ
  นายสิรภพ สิทธิ

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  น.ส.อิสรีย์ ชวนไชยะกูล

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  รร.สามเสนวิทยาลัย ได้ในปี 2555
  ด.ช.วิชญ์พล ฉวีจันทร์

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ป.1
  รร.เซนต์คาเบรียลได้ในปี 2555
  ด.ช.เศรษฐวุฒิ ประชาวงศ์
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ป.1
  รร.สาธิต ประสานมิตรได้ในปี 2555
  ด.ช.พงษ์เทพ อัครเทพวี
  ด.ญ.ศิรินธร เกตุสุวรรณ
  ด.ญ.กุลภรณ์ วารีจรรณ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  รร.สามเสนวิทยาลัย EP ได้ในปี 2555
  น.ส.อิสรีย์ เปรมสิริวรกุล

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  รร.สาธิต มศว. ปทุมวัน ได้ในปี 2555
  ด.ช.ณพงศ์ ลีละศิธร


 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  รร.ทวีธาภิเศก MEP ได้ในปี 2555
  นายจิรพัฒน์ เฉลิมบงกช

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  รร.สาธิตสวนสุนันทา ได้ในปี 2555
  ด.ญ.ปาลิน กองจันทร์

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  รร.สาธิตสวนสุนันทา EP ได้ในปี 2555
  ด.ญ.ชนิสา ภักดีจิตติ
  ด.ญ.เบญญาภา ตันติศิริกุล
  ด.ญ.พรพิชชา อัคคไพบูรย์

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  รร.เทพศิรินทร์ ได้ในปี 2555
  ด.ช.กิตติ สุวัฒนพิเศษ

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นายเจแปน อินทะกัลยา

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  รร.โยธินบูรณะ EP ได้ในปี 2555
  ด.ญ.กัญจน์ เสงี่ยมโคกกรวด

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2555
  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  น.ส.ธัญสุดา สันติชัยรัตน์
  น.ส.วรนิษฐา คูทอง

 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ป.1
  รร.ราชวินิต ประถมได้ในปี 2555
  ด.ญ.นิจวดี นิลสมบัติ
  ด.ญ.สุพัตรา พงศ์สุวรรณ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ป.1
  รร.สาธิตเกษตรศาสตร์ได้ในปี 2555
  ด.ญ.สุพิญญา ชิโนธรรม
  ด.ช.กิตติ ศิริกรรชัย
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  วิทยาลัยการโรงแรม VATEL มหาวิทยาลัยศิลปากร
  น.ส.วรารัตน์ เทียมถม
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะเศรษฐศาสตร์ (INTER) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  น.ส.ณิชาภัทร ศรีวรรณวัฒน์
  น.ส.ปรางกาญจน์ สุวรรณวัฒน์
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องปุณณภา กิตติรัตนวิวัฒน์ (มายด์)
  ม.1 ร.ร.เซนต์์ฟรังซีสซาเวียคอนแวนต์
  ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็มค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  นายณภัทร งามธนากุล
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สตรีวิทยา ได้ในปี 2552
  ด.ญ.อรชพร คงวัฒนาพงศ์
  ด.ญ.ณัฐชา ตันติสถาพร
  ด.ญ.ณัฐชา จูถนอม
  จากยอดติว 5 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องวริศรา คงโกมลสกุล (พีช)
  ม.1 ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบอน
  ที่ได้คะแนนเต็มวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องชัชพงษ์ จริยนันตกุล (วอร์ม)
  ม.3 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
  ที่ได้ Top วิชาคณิตศาสตร์ของห้องด้วยค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.วัดนายโรง EP ได้ในปี 2552
  ด.ช.ไอยรา แจ้งใจ
  ด.ช.ธีรัช ขจรชัยพัต
  ด.ช.กฤตภัค อาชาพิทักษ์
  ด.ช.ศุภกร เสถียรสถาพร
  ด.ญ.ธนาภา ธัญญานารักษ์
  ด.ญ.พรปรียา หาญชาญเลิส
  จากยอดติว 6 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องปราญชลี แซ่หลี (มิ้ม)
  ป.5 ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
  ที่สอบได้เกรด 4 วิชาิวิทยาศาสตร์ค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย ได้ในปี 2552
  นายขรรค์ชัย ชื่นใจ
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.กาญจนาภิเษก ได้ในปี 2552
  ด.ญ.ศรุดา เหล็กเพชร
  ด.ช.พีรวัส ลีลายุวัฒนกุล
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องกมลภพ (เติร์ท)
  ม.2 ร.ร.มัธยมวัดนายโรง
  ที่ได้ Top วิชาวิทยาศาสตร์ของห้องด้วยนะค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรฯ
  นายกสรัณต์ ศรีกฤษณพล
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  นายธนกร เพชรชมะรัตน์
  น.ส.สุภัทรา กรรณเลขา
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องสาธิดา ลังกะสูตร (แก๊ป)
  ม.2 ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี
  ที่สอบได้เกรด 4 วิชาิวิทยาศาสตร์ค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะวิศวกรรมศาสตร์วัสดุ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  นายธารินทร์ ธีรกรรัชต์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องณัฐสุณา ใจกำแหง (จูน)
  ม.2 ร.ร.ทิวไผ่งาม
  ที่สอบได้เกรด 4 วิชาวิทยาศาสตร์นะค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ
  นายธนานันท์ อุตมัง
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องวรันธร คงโกมลสกุล (แพท)
  ป.5 ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
  ที่สอบได้เกรด 4 วิชาิวิทยาศาสตร์ค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  นายจิรายุ จียะมาภา
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.เทพศิรินทร์ ได้ในปี 2552
  ด.ช.ภวินท์ บุญชัยชาญกิจ
  ด.ช.ธนารัฐ ปิยะกุลภิญโญ
  จากยอดติว 3 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ได้ในปี 2552
  น.ส.พัสวี เกษรแพทย์
  นายเจแปน อินทะกัลยา
  จากยอดติว 4 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องภูวิศ เต็มภัทธาโชค (แม๊กซ์)
  ป.5 ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
  ที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน 48 จาก 50 คะแนนค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร
  นายวศิน ศรีวัฒนามงคล
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องณัฐณิชา พูลทวี (ณัฐ)
  ม.2 ร.ร.หอวัง
  ที่สอบได้ที่ 2 ของห้องค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  น.ส.จุฑารัตน์ จิรสัตยาภรณ์
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  นายพฤฒธา อินทะฐา
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สวนกุหลาบ นนทบุรี ได้ในปี 2552
  ด.ช.กฤติน เปียระบุตร
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ในปี 2552
  ด.ช.อาชวิน พงษ์แสงคำ
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  น.ส.นริศรา บุญตา
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.โยธินบูรณะ EP ได้ในปี 2552
  ด.ช.ณรรธพล ไวทยาชีวะ
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สาธิตสวนสุนันทา EP ได้ในปี 2552
  ด.ช.นิธิ กิติคุณกำจร
  ด.ช.ภูธิป ตุลยวรเศรษฐ
  ด.ญ.กัญญารัตน์ ลีลาคุณารักษ์
  จากยอดติว 4 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.4
  ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ในปี 2552
  นายเจแปน อินทะกัลยา
  จากยอดติว 3 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องอภิินันท์ ถิรานุชิต (ปาล์ม)
  ม.2 ร.ร.สาธิิต มศว ปทุมวัน
  ที่สอบได้ที่ 2 ของห้องค่ะ
 • ขอแสดงความยินดีกับน้องจุฑามณี (เจน)
  ม.4 ร.ร.สาธิตสวนสุนันทา
  ที่ได้ Top วิชาชีววิทยาของห้องนะคะ
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ได้ในปี 2552
  ด.ช.วงศธร ฉวีจันทร์
  ด.ช.กฤติน เปียระบุตร
  ด.ช.ธนาธิป บุญประสิทธิ์
  จากยอดติว 5 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
  นายวีรภัทร์ ตันติเวทยากร
  จากยอดติว 1 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าในปี 2552
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ( INTER)
  น.ส.ทิพย์กัญญา หล่อวัชฌาสัย
  นายอนันท์ อรรถเวชกุล
  จากยอดติว 3 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ได้ในปี 2552
  ด.ช.ศุภธัช สุนเทียน
  ด.ช.ธนารัฐ ปิยะกุลภิญโญ
  จากยอดติว 2 คน
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้า ม.1
  ร.ร.สาธิต มศว ปทุมวัน ได้ในปี 2552
  ด.ช.ทศพล ชวนไชยะกูล
  จากยอดติว 2 คน
วันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2555
วันรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2555

สร้างเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 - เวลา 11:21:23   อ่านต่อ
ร.ร.เทพศิรินทร์ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2554
ร.ร.เทพศิรินทร์ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2554

สร้างเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 - เวลา 18:49:23   อ่านต่อ
ตารางรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554
ตารางรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554

สร้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 - เวลา 20:14:36   อ่านต่อ
ร.ร.สวนกุหลาบ รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ตามโครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GATE) ประจำปีการศึกษา 2554
ร.ร.สวนกุหลาบ รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ตามโครงการการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GATE) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2554

สร้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 - เวลา 19:22:08   อ่านต่อ
ร.ร.สวนกุหลาบ รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 เข้าศึกษาในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
ร.ร.สวนกุหลาบ รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.4 เข้าศึกษาในห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

สร้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 - เวลา 19:09:07   อ่านต่อ
ร.ร.ราชวินิต รับสมัครนักเรียน ชั้นป.1 และม.1 ปีการศึกษา 2554
ร.ร.ราชวินิต รับสมัครนักเรียน ชั้นป.1 และม.1 ปีการศึกษา 2554

สร้างเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 - เวลา 19:05:29   อ่านต่อ
ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2554
ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2554

สร้างเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554 - เวลา 18:06:13   อ่านต่อ
ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2554
ร.ร.โยธินบูรณะ รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และม.4 (ภาคภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2554

สร้างเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 - เวลา 17:56:35   อ่านต่อ
ร.ร.สตรีวิทยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2554
ร.ร.สตรีวิทยา รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2554

สร้างเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 - เวลา 17:31:00   อ่านต่อ