โรงเรียนกวดวิชา โดยทีมอาจารย์ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาที่สอน และส่วนหนึ่งรับราชการอยู่ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนมั่นใจว่า ได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

บริหารการศึกษาโดย
อ.ประภาวัลย์ ชวนไชยะกูล
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ เอกบริหารการศึกษา
ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ เอกบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตำแหน่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการกวดวิชาจากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย

การศึกษา
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
จบชั้น ปกศ.ต้น และปกศ.สูง ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จบปริญญาตรีด้านการศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จบปริญญาโทด้านการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จบปริญญาเอกด้านการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาเพิ่มเติม วิชาคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษา และดูงานด้านวิจัยทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา ณ ประเทศแคนาดา, นิวซีแลนด์, ฟินแลนด์, ลิธัวเนีย, ลัทเวีย, เอสโตเนีย, กัมพูชา, ออสเตรเลีย, อเมริกา, อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, จีน, เกาหลีใต้, บรูไน, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ลาว และใต้หวัน

เกียรติประวัติ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดดอกไม้ ขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศในการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับวิทยาครู
ได้รับการสัมภาษณ์ “ความสำเร็จในการทำธุรกิจส่งออก” ในรายการ Morning Talk ทางช่อง 11
ได้รับการสัมภาษณ์ “ประสบการณ์ชีวิตปีสตรีสากล” ในคอลัมน์ Out Look ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post
ได้รับตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกวดวิชา จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบแห่งประเทศไทย
วิทยากรพิเศษ ตามหน่วยงานต่างๆ ด้านการสอน และการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

หน้าที่ และผลงาน
พ.ศ. 2520 สอบบรรจุได้ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2527 โอนเข้ารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้แต่งหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในโรงเรียน
เป็นผู้ออกข้อสอบเทียบวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน
บุคลากรกำหนดตำแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษา
ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2533 เพื่อประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ